Tina Wainscott

The Seymour Agency

If you’re looking for Tina Wainscott, the agent…